0

Regulamin i Warunki

Ogólne warunki i regulamin będą obowiązywać we wszystkich sprzedażach produktów przez S.C. BOUTIQUE MALL S.R.L., za pośrednictwem sklepu internetowego zapatos.pl

Prawo stosowane w niniejszej umowie to prawo rumuńskie.

W niniejszym dziale określany jest każdy kontrakt, na mocy którego Sprzedawca, www.zapatos.pl, przenosi lub zobowiązuje się przenieść własność produktów na konsumenta, a konsument płaci lub zobowiązuje się zapłacić za nie cenę.

Korzystanie z tej strony oznacza akceptację poniższych Warunków i Regulaminu.

Jeżeli przed zawarciem umowy (sprawdzeniem zamówienia) poinformujesz nas, że żądasz dostawy przed lub na określoną datę, która jest dla Ciebie istotna, prosimy, abyś nie składał zamówienia. zapatos.pl nie przyjmuje odpowiedzialności za dostawy w określonym czasie, ale w ramach terminu określonego w niniejszej umowie.

Kontynuując korzystanie z tej strony, wyrażasz swoją wyraźną, jednoznaczną i świadomą zgodę na akceptację warunków i zasad umowy, a umowa ma obowiązkowy wpływ na Ciebie.

Dodatkowo, składając zamówienie na tej stronie, wyraźnie uznajesz, że to zamówienie wiąże się z bezpośrednim obowiązkiem zapłaty na rzecz sprzedawcy zapatos.pl.

1. Wstęp - Definicje i Terminy

Zapatos / Zappatos – jest to nazwa handlowa S.C. BOUTIQUE MALL S.R.L., osoby prawnej rumuńskiej narodowości, mającej siedzibę w Bukareszcie, ul. Dinu Vintila 11 E, z numerem w rejestrze handlowym J40/15220/2011, unikalnym kodem identyfikacji podatkowej RO29479700 (numer telefonu: 021.555.90.90 (standardowy numer bezpłatny - zgodnie z taryfą operatora), adres e-mail: info@zapatos.pl)

Sprzedawca - Zapatos

Kupujący - osoba fizyczna lub prawna lub inna jednostka, która tworzy konto na stronie i która składa Zamówienie potwierdzone przez Sprzedawcę.

Klient – może być każdą osobą fizyczną (powyżej 16 lat) lub osobą prawną, która ma dostęp do TREŚCI, za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji udostępnionego przez Zapatos.

Użytkownik – każda osoba fizyczna (powyżej 16 lat) lub osoba prawna zarejestrowana na stronie, która, kończąc proces tworzenia Konta, wyraziła zgodę na specyficzne klauzule strony w sekcji Warunki i Regulamin.

Konto – sekcja Strony utworzona z adresu e-mail (lub numeru telefonu komórkowego) i hasła, która pozwala Kupującemu na złożenie Zamówienia i zawiera informacje o Kliencie/Kupującym oraz historię złożonych zamówień.

Mój koszyk – sekcja Konta, która pozwala Kupującemu/Użytkownikowi na dodanie produktów, które chce nabyć w momencie dodania lub później; jeżeli produkty nie są nabyte w momencie dodania przez złożenie Zamówienia, Kupujący/Użytkownik skorzysta z usługi śledzenia produktów oferowanej przez Sprzedawcę poprzez otrzymywanie od niego Komunikatów Handlowych.

Strona / Sklep internetowy – usługa elektroniczna dostarczana przez Zapatos, będąca platformą sprzedaży, która pozwala na składanie Zamówień przez Klienta i zawieranie umów sprzedaży na odległość ze Sprzedawcą, jak również świadczenie usług przez Zapatos, zarządzane przez Zapatos, będące zestawem wzajemnie połączonych stron internetowych dostępnych na: www.zapatos.pl, zapatos.pl oraz ich subdomenach.

Zamówienie - elektroniczny dokument będący formą komunikacji pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, w którym Kupujący przekazuje Sprzedawcy, za pośrednictwem Strony, zamiar zakupu Produktów ze Strony.

Produkt - dobro ruchome, dostępne na Stronie/Sklepie Internetowym, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, po zapłaceniu Ceny. Wszystkie Produkty prezentowane w ramach Sklepu Internetowego są nowe z fabryki.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 7 z OUG 34/2014, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę do Klienta Produktów za cenę plus wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty wysyłki, których warunki są określone w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki i inne istotne warunki. Każdy Produkt jest przedmiotem Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może zawrzeć Umowę Sprzedaży z klientem niebędącym konsumentem również w wyniku zawarcia Umowy bez procedury ustalonej w tych Warunkach, co będzie potwierdzone przez e-mail na żądanie jednej ze stron umowy.

Komunikaty handlowe - wszelkiego rodzaju wiadomości wysyłane (takie jak: e-mail/SMS/telefonicznie/push mobilny/push internetowy/etc.) zawierające informacje ogólne i tematyczne, informacje o produktach podobnych lub uzupełniających te, które zostały zakupione, informacje o ofertach lub promocjach Zapatos, informacje dotyczące Produktów dodanych do sekcji "Mój koszyk", jak również inne komunikaty handlowe, takie jak badania rynku i ankiety opinii.

Promocje – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane w warunkach wyrażonych w ramach Sklepu Internetowego, proponowane przez Sprzedawcę lub inną istotną jednostkę, o których Klient zostanie poinformowany jako część Promocji, w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na określonych warunkach, na przykład obniżenie Ceny lub kosztów dostawy, w ramach dostępnych zapasów.

Transakcja - inkasowanie lub zwrot jakiejś sumy wynikającej ze sprzedaży Produktu przez Zapatos do Nabywcy, przy użyciu usług procesora kart zatwierdzonego przez Sprzedawcę, niezależnie od metody dostawy.

Specyfikacje / Szczegóły produktu – wszystkie specyfikacje i/lub opisy Produktów, tak jak są one określone w ich opisie.

"PRP" (lub zwane "RRP", w zależności od przypadku) to cena zalecana detaliczna Produktu przekazana bezpośrednio przez producenta, jak również, w zależności od przypadku, za pośrednictwem dystrybutora, dostawcy, Sprzedawcy, Cena Sprzedaży jest ustalana niezależnie przez Sprzedawcę, w związku z własną polityką handlową. Jedynym celem tej informacji jest wsparcie Kupującego/Klienta/Użytkownika w podejmowaniu decyzji o zakupie Produktu. Kupujący/Klient/Użytkownik rozumie, że mniej widoczne oznaczenie tej informacji nie jest w stanie wprowadzić w błąd i że, w podejmowaniu decyzji o zakupie Produktu, Kupujący/Klient/Użytkownik powinien brać pod uwagę wyłącznie Cenę Sprzedaży komunikowaną przez Sprzedawcę i wymaganą przez niego od Kupującego/Klienta/Użytkownika za produkt handlowy.

"Cena Przekreślona" oznacza cenę referencyjną, czyli najniższą cenę praktykowaną przez Sprzedawcę przynajmniej w okresie ostatnich 30 dni przed datą zastosowania obniżki ceny na produkt. Zgodnie z prawem, Cena Przekreślona może być utrzymana również w warunkach kolejnej, stopniowej obniżki. Cena Przekreślona jest ważna w ramach dostępnego zapasu Produktu.

"Cena Sprzedaży" oznacza równowartość Produktu, wymaganą i żądaną przez Sprzedawcę od Kupującego/Klienta/Użytkownika, odpowiednio uwidocznioną na stronie produktu w Sklepie. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowane przez Sklep Online stanowią inaczej. Sprzedawca może wyświetlić oddzielnie, w widoczny sposób, wartość różnicy między Ceną Sprzedaży a PRP i/lub różnicę wartościową lub procentową między Ceną Sprzedaży a Ceną Przekreśloną. Cena Sprzedaży jest ważna w ramach dostępnego zapasu Towaru/Usługi.

Dni robocze - jeden z dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych, uznanych za dni wolne od pracy.

Newsletter - Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim Klientom korzystającym z niej otrzymywanie periodycznych informacji od Zapatos lub od Sprzedawcy, w szczególności o Produktach, Sklepie Online, w tym nowych produktach i promocjach, na adres e-mail lub numer telefonu podany przez Klienta, za wyraźną zgodą Klienta. Warunki świadczenia Usług Newslettera przez Zapatos lub Sprzedawcę są określone w odrębnych przepisach, udostępnione jako część Sklepu Online.

2. Dokumenty umowne

Rejestrując Zamówienie na Stronie, Kupujący zgadza się na formę komunikacji (telefoniczną lub e-mailową), w której Sprzedawca prowadzi swoje operacje handlowe. Powiadomienie otrzymane przez Kupującego po złożeniu Zamówienia ma charakter informacyjny i nie stanowi akceptacji Zamówienia. To powiadomienie jest przekazywane elektronicznie (e-mail) lub telefonicznie.

Z uzasadnionych powodów, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ilości Produktów w Zamówieniu. W przypadku zmiany ilości Produktów w Zamówieniu, Sprzedawca poinformuje Kupującego na podany adres e-mail lub numer telefonu i zwróci wpłaconą kwotę.

Umowa uważa się za zawartą między Sprzedawcą a Kupującym w momencie otrzymania przez Kupującego od Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub SMS, powiadomienia o wysyłce Zamówienia.

Dokument i informacje udostępnione przez Sprzedawcę na Stronie stanowią podstawę Umowy.

3. Polityka sprzedaży online

Dostęp do składania Zamówień jest dozwolony dla każdego Użytkownika/Kupującego. Z uzasadnionych powodów, Zapatos zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu Użytkownika/Kupującego do składania Zamówienia i/lub do niektórych akceptowanych form płatności, jeżeli uznaje, że na podstawie zachowania lub działalności Użytkownika/Kupującego na Stronie, jego działania mogą w jakikolwiek sposób zaszkodzić Zapatos. W każdym z tych przypadków, Użytkownik/Kupujący może skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Zapatos, aby zostać poinformowanym o przyczynach podjęcia wyżej wymienionych środków.

Komunikacja ze Sprzedawcą jest możliwa za pośrednictwem adresów wskazanych w sekcji „Kontakt” na Stronie. Sprzedawca ma prawo do zarządzania otrzymanymi informacjami bez konieczności podawania uzasadnienia.

Produkty sprzedawane za pośrednictwem strony www.zapatos.pl są nowe i w momencie dostawy są zaopatrzone w fakturę fiskalną, zgodnie z obowiązującym prawem. Wszystkie opłaty związane z Produktami przedstawionymi na Stronie są wyrażone w PLN i zawierają podatek VAT.

Produkty są oferowane na warunkach określonych w niniejszej umowie i w ramach dostępnego asortymentu. Z tego względu Zapatos zastrzega sobie prawo do niezrealizowania konkretnej zamówienia, jeśli dany produkt nie jest już dostępny w magazynie, pozostałe produkty okazują się być niezgodne do dostarczenia lub z powodów niezależnych od Zapatos.

W przypadku płatności online Sprzedawca nie jest i nie może być odpowiedzialny za żadne dodatkowe koszty ponoszone przez Kupującego, w tym ale nie ograniczając się do opłat za konwersję walut, naliczonych przez bank emitujący kartę, jeżeli waluta emisji różni się od RON. Odpowiedzialność za to działanie ponosi wyłącznie Kupujący.

Kupujący będzie również zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów transportu, dostawy, opłat pocztowych lub innych, aby wejść w posiadanie zamówionych produktów, które są dodawane do ceny zamówionych produktów.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen produktów prezentowanych na stronie bez wcześniejszego powiadomienia. Przyjmujemy odpowiedzialność, że wartość zamówienia złożonego przez Państwa nie zostanie zmieniona po jej potwierdzeniu za pośrednictwem e-maila na adres podany przez Państwa podczas rejestracji.

Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne różnice w kolorze między tym wyświetlanym na Państwa monitorze a kolorem produktu, ani za różnice w rozmiarach/wymiarach produktów, związane z ich specyfiką.

Kupujący wyraźnie zgadza się, że korzystanie z tej strony i zakup produktów odbywa się na własną odpowiedzialność.

4. Zamówienie

4.1. Kupujący może składać Zamówienia na stronie, dodając pożądane Towary do koszyka zakupów, a następnie zakończyć Zamówienie, zobowiązując się do płatności jednym z wyraźnie wskazanych sposobów. Po dodaniu do koszyka, Produkt jest dostępny do zakupu, o ile jest dostępny w magazynie. Dodanie Produktu do koszyka, bez zakończenia Zamówienia, nie skutkuje automatyczną rezerwacją Produktu ani rejestracją Zamówienia.

4.2. Poprzez zakończenie Zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na to, że wszystkie dostarczone przez niego dane, niezbędne w procesie zakupu, są prawidłowe, kompletne i zgodne z prawdą w dniu złożenia Zamówienia. Kupujący także wyraża zgodę na to, że Sprzedawca może go kontaktować, jakimkolwiek dostępnym / uzgodnionym środkiem, w każdej sytuacji, w której konieczne jest skontaktowanie się z Kupującym.

4.3. Sprzedawca może anulować Zamówienie złożone przez Kupującego, po wcześniejszym powiadomieniu Kupującego, bez żadnej dalszej obowiązkowości żadnej ze stron względem siebie, ani bez możliwości domagania się przez żadną ze stron odszkodowania. Jeżeli Zapatos potwierdzi Zamówienie w całości, oznacza to pełne przyjęcie warunków Zamówienia.

4.4. Kupujący ma prawo wycofać się z Umowy, tj. zwrócić Produkt, w ciągu 14 dni kalendarzowych, bez podawania jakiegokolwiek powodu i bez ponoszenia innych kosztów niż koszty dostawy. Zgodnie z rumuńską ordynacją OUG nr 34/2014, okres na zwrot Towaru lub rezygnację z Usługi wygasa w ciągu 14 dni od:

 • dnia, w którym Kupujący fizycznie wejdzie w posiadanie ostatniego Towaru – w przypadku, gdy Kupujący zamawia w jednym zamówieniu wiele produktów, które będą dostarczone oddzielnie,
 • dnia, w którym Kupujący fizycznie wejdzie w posiadanie ostatniego Towaru lub ostatniej części – w przypadku dostarczenia produktu składającego się z kilku partii lub elementów.

4.5. Jeśli Kupujący zdecyduje się wycofać z Umowy, może wypełnić online formularz zwrotu dostępny pod adresem https://zapatos.pl/zwrot.html

Zmniejszenie wartości zwróconych produktów

4.6. Jeżeli Klient/Kupujący żąda wycofania się z Umowy w ramach prawnie określonego terminu na odstąpienie od umowy, musi również zwrócić wszelkie prezenty, które towarzyszyły danemu produktowi/zamówieniu. Jeśli Zamówienie jest opłacone, Sprzedawca zwróci kwotę w ciągu maksymalnie 14 (czternastu) dni od dnia powiadomienia przez Kupującego o jego decyzji o wycofaniu się z Umowy. Kwota zostanie zwrócona w następujący sposób:

 • dla Zamówień opłaconych kartą bankową - przez zwrot na konto, z którego dokonano płatności lub przez wygenerowanie vouchera o wartości zwróconego produktu;
 • dla Zamówień opłaconych przez Op/iTransfer - przez przelew bankowy lub przez wygenerowanie vouchera o wartości zwróconego produktu;
 • dla Zamówień opłaconych za pobraniem - przez zwrot równowartości produktu na konto bankowe podane przez klienta lub przez wygenerowanie vouchera o wartości zwróconego produktu.

4.7. Sprzedawca może opóźnić zwrot kwoty do momentu otrzymania sprzedanych produktów.

4.8. Jeśli produkt jest zwrócony w stanie, w którym nie może być ponownie sprzedany jako nowy (otwarte opakowanie, brak akcesoriów, produkt jest uszkodzony), zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty za przywrócenie produktu do stanu początkowego, w zależności od sytuacji, lub do pokrycia różnicy w cenie wynikającej ze sprzedaży produktu jako regenerowanego, lub na żądanie Kupującego, odesłania produktu, przy czym koszty dostawy pokrywa Kupujący.

Ponieważ w przypadku sprzedaży na odległość Kupujący nie ma możliwości sprawdzenia produktów przed zawarciem umowy, ma on prawo do odstąpienia od umowy. Z tego samego powodu Kupującemu zezwala się na testowanie i weryfikację zakupionych produktów w zakresie, w jakim jest to niezbędne do ustalenia charakteru, cech i sposobu działania Towarów.

Aby ustalić charakter, cechy i sposób działania produktów, Kupujący musi je manipulować i sprawdzać w taki sam sposób, jak mógłby to zrobić w rzeczywistym sklepie stacjonarnym. Na przykład: Kupujący powinien jedynie przymierzyć artykuł obuwia, a nie nosić go przy różnych okazjach.

Kupujący jest odpowiedzialny jedynie za zmniejszenie wartości produktów, które wynika z manipulacji innych niż te niezbędne do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów.

W przypadku, gdy Kupujący wykorzystuje produkty w zakresie przekraczającym granicę niezbędną do ustalenia ich charakteru, cech i sposobu działania, Kupujący jest odpowiedzialny za ewentualne zmniejszenie ich wartości.

Oryginalne opakowanie jest integralną częścią produktu. W związku z tym, kiedy Kupujący korzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zalecamy, aby zwrócił go w nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przez owinięcie folią stretchową lub zapakowanym w kartonowe pudełko (bez naklejonych etykiet, bez nacięć, pęknięć itd.) i wraz z wszystkimi jego akcesoriami.

Zwracane produkty, które wykazują ślady zużycia (plamy, zadrapania, zgięcia, pęknięcia, uderzenia itd.) są akceptowane na zwrot tylko po ich dostosowaniu, co obejmuje koszty czyszczenia, kosmetyki, naprawy i przywrócenia do formy handlowej w celu sprzedaży jako Produkt Rekondycjonowany / Resigilowany. Końcowa wartość jest ustalana w zależności od wartości pracy rekonstrukcyjnej lub jako różnica między początkową wartością nowego produktu a wartością odsprzedaży używanego produktu.

Każde zmniejszenie wartości produktów wynikające z manipulacji innych niż te niezbędne do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów jest odpowiedzialnością Kupującego. Dla jasności, z całkowitej ceny zwróconego produktu, Sprzedawca odliczy sumę pieniędzy reprezentującą zmniejszenie wartości produktu w proporcji od 5% do 50% początkowej wartości produktu, w zależności od przypadku. Wartość opłaty za obniżenie zostanie skomunikowana do Kupującego po otrzymaniu zwróconych produktów.

4.9. W przypadku, gdy zamówiony przez Kupującego produkt nie może być dostarczony przez Sprzedawcę, ten ostatni poinformuje Klienta/Kupującego o tym fakcie i zwróci na konto Kupującego równowartość produktu w ciągu maksymalnie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Sprzedawca dowiedział się o tym fakcie lub od dnia, w którym Kupujący wyraził wyraźną intencję rozwiązania Umowy.

4.10. Zaakceptowanie Zamówienia przez Zapatos uważa się za zakończone, gdy istnieje elektroniczne potwierdzenie (za pośrednictwem e-maila) od strony Zapatos do Kupującego, zgodnie z którym Zamówienie zostało zweryfikowane i ma wejść w proces dostawy, bez konieczności potwierdzenia odbioru od strony Kupującego.

4.11. Niniejsza Umowa wchodzi w życie po ostatecznym potwierdzeniu Zamówienia przez Zapatos.

5. Prawna gwarancja zgodności produktów

Wszystkie produkty sprzedawane przez naszą stronę internetową korzystają z warunków gwarancji zgodności zgodnie z obowiązującym prawem. Okres gwarancji zgodności oferowany przez Zapatos (w tym wady ukryte) jest taki, jak przewidziany w obowiązującym prawie, a gwarancja handlowa wynosi 30 dni i jest liczona od daty dostarczenia produktu.

Produkty sprzedawane przez S.C. BOUTIQUE MALL S.R.L. są nowe i pochodzą z źródeł autoryzowanych przez każdego producenta oddzielnie.

Dobrowolna konwencjonalna gwarancja może być przyznana tylko wtedy, gdy producent oferuje taką gwarancję handlową.

W żadnym wypadku prawa konsumenta nie wpływają na istnienie lub brak konwencjonalnej gwarancji handlowej.

Jeśli jesteś osobą fizyczną, przypominamy o Twoich prawach jako konsumenta zgodnie z Ustawą nr 449/2003, w szczególności art. 9-14, tj.:

"Art. 9 - Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec konsumenta za wszelki brak zgodności istniejący w momencie dostarczenia produktów.

Art. 10 - W przypadku braku zgodności konsument ma prawo żądać od sprzedawcy doprowadzenia produktu do zgodności, bezpłatnie, przez naprawę lub wymianę, zgodnie z art. 11, lub skorzystania z odpowiedniej obniżki ceny lub rozwiązania umowy dotyczącej tego produktu, na warunkach określonych w art. 13 i 14.

Art. 11 - (1) W przypadku braku zgodności konsument ma prawo żądać od sprzedawcy w pierwszej kolejności naprawy produktu lub ma prawo żądać wymiany produktu, w każdym przypadku bezpłatnie, z wyjątkiem sytuacji, w której środek jest niemożliwy lub niewspółmierny."

(2) Środek naprawczy będzie uznany za niewspółmierny, jeśli narzuci to na sprzedawcę koszty, które są nierozsądne w porównaniu z innym środkiem naprawczym, biorąc pod uwagę:

 • wartość, jaką produkty miałyby, gdyby nie istniała brak zgodności;
 • znaczenie braku zgodności;
 • czy inny środek naprawczy mógłby zostać zrealizowany bez znaczącego utrudnienia dla konsumenta.

(3) Środek naprawczy będzie uznany za niemożliwy, jeśli sprzedawca nie może zapewnić identycznych produktów do wymiany lub części zamiennych do naprawy, także w wyniku braku odpowiednich maszyn lub technologii.

(4) Każda naprawa lub wymiana produktów będzie wykonana w rozsądnym okresie czasu, ustalonym wspólnie na piśmie między sprzedawcą a konsumentem, i bez żadnych znaczących utrudnień dla konsumenta, biorąc pod uwagę charakter produktów i cel, w jakim konsument je zamówił. Ustalony okres czasu nie może przekroczyć 15 dni kalendarzowych od daty, kiedy konsument poinformował sprzedawcę o braku zgodności produktu.

(5) W przypadku naprawy produktu, zostaną w nim zamontowane tylko nowe części.

Art. 12 - Pojęcie "bez opłat", określone w art. 10 i 11, odnosi się do wszystkich kosztów niezbędnych do doprowadzenia produktów do zgodności, w tym kosztów pocztowych, transportu, obsługi, diagnozy, ekspertyzy, demontażu, montażu, pracy, używanych materiałów i pakowania.

Art. 13 - Konsument może zażądać odpowiedniej obniżki ceny lub rozwiązania umowy w każdym z następujących przypadków:

 • jeśli nie korzysta ani z naprawy, ani z wymiany produktu;
 • jeśli sprzedawca nie podjął środków naprawczych w rozsądnym czasie;
 • jeśli sprzedawca nie podjął środków naprawczych, zgodnie z art. 11 ust. (4), bez znaczących utrudnień dla konsumenta.

Art. 14 - Konsument nie ma prawa żądać rozwiązania umowy, jeśli brak zgodności jest drobny.

6. Reklamacje

Wszystkie reklamacje należy składać na piśmie lub telefonicznie, tak szybko, jak to praktycznie możliwe, w każdym przypadku najpóźniej w ciągu 14 dni od odbioru zamówienia przez Kupującego, kontaktując się z Obsługą Klienta, pisemnie poprzez e-mail na adres info@zapatos.pl lub telefonicznie pod numerem 021.555.90.90.

Reklamacja musi być udokumentowana przez udostępnienie wszystkich istotnych danych dotyczących powoływanego wydarzenia. Skarżący musi dostarczyć Zapatos numer zamówienia/faktury, dokument transportu (AWB), powód reklamacji, zdjęcia (w przypadku produktów niezgodnych/zepsutych), przypuszczalne przyczyny, które mogły doprowadzić do reklamacji, oraz roszczenia klienta.

Żadna reklamacja nie będzie uwzględniona, jeśli towar został zmodyfikowany lub w jakikolwiek sposób ingerowano w niego.

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 10 dni od daty otrzymania przesyłki zawierającej reklamowany produkt, dla jakiegokolwiek innego powodu, który przekracza postanowienia Ustawy 449/2004, OG 21/1992 i OUG 34/2014.

7. Poufność danych i komunikacja komercyjna

Zapatos oferuje ochronę osobom w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. Szanujemy prywatność danych klientów i zobowiązujemy się nie przekazywać ich osobistych danych stronom trzecim i korzystać z nich wyłącznie w celach, w których zostały one wprowadzone (realizacja zamówienia) oraz w celu informowania handlowego na temat naszej działalności.

Zgodnie z wymogami ustawy nr 677/2001 o ochronie osób w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnym przepływie tych danych, zmienionej i uzupełnionej, oraz ustawy nr 506/2004 o przetwarzaniu danych osobowych i ochronie prywatności w sektorze komunikacji elektronicznej, zapatos.pl ma obowiązek zarządzać w sposób bezpieczny i tylko w określonych celach, danymi osobowymi, które nam dostarczacie Państwo lub inne osoby.

Zgodnie z ustawą nr 677/2001, macie Państwo prawo dostępu, prawo do ingerencji w dane, prawo do niepodlegania indywidualnej decyzji i prawo do zwrócenia się do sądu. Dodatkowo, macie Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które Państwa dotyczą i zwrócić się o ich usunięcie. Aby skorzystać z tych praw, można złożyć pisemny wniosek, datowany i podpisany, za pośrednictwem poczty na adres naszej firmy.

Przy tworzeniu Konta przez Użytkownika, Zapatos może przesyłać mu przez e-mail i/lub powiadomienia push i/lub wiadomości (SMS) komunikaty zgodnie z obowiązującymi Kampaniami oraz informacje dotyczące różnych funkcji Platformy, które mogą okazać się użyteczne dla Użytkownika.

8. Bezpieczeństwo danych i komunikacja handlowa

Dane osobowe, które zostaną zebrane, będą używane wyłącznie do celów zadeklarowanych na tej stronie.

Informacje z formularza zamówienia będą używane do wysyłania potwierdzeń zamówień, ewentualnych promocji, okresowych biuletynów informacyjnych itp., ale tylko za wcześniejszą zgodą użytkownika strony. Zobowiązujemy się nie publikować ani nie sprzedawać baz danych zawierających informacje dotyczące danych osobowych naszych klientów.

zapatos.pl nie promuje spamu. Każdy użytkownik/klient, który wyraźnie podał swój adres e-mail na stronie, może zdecydować o jego usunięciu. Komunikaty wysyłane przez zapatos.pl za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość (tj. e-mail) zawierają pełne i zgodne dane identyfikacyjne nadawcy lub linki do nich, na dzień przesyłania treści.

9. Oszustwo

Każda próba dostępu do danych osobowych innego użytkownika, zmiany treści strony zapatos.pl, czy wpływu na wydajność serwera, na którym działa strona zapatos.pl, będzie uznana za próbę oszustwa i będzie karana zgodnie z obowiązującym prawem rumuńskim przez właściwe organy.

10. Ograniczenie odpowiedzialności

Nie będziemy odpowiedzialni za: wszelkie szkody (bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe czy też nie) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z informacji prezentowanych na stronie, oraz wszelkie błędy lub pominięcia w treści, które mogą prowadzić do jakichkolwiek strat.

Informacje można reprodukować poprzez drukowanie wyłącznie do użytku osobistego.

Informacje nie mogą być reprodukowane, rozpowszechniane ani przekazywane innej osobie ani w żaden sposób wbudowane w inny dokument lub materiał bez uprzedniej pisemnej zgody ich autorów.

Strona zapatos.pl nie może być odpowiedzialna za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które Kupujący lub jakakolwiek trzecia strona może ponieść w wyniku realizacji przez zapatos.pl któregokolwiek z jego obowiązków zgodnie z Zamówieniem, oraz za szkody wynikające z użycia Towarów po dostarczeniu, a w szczególności za ich utratę.

11. Siła wyższa

zapatos.pl zastrzega sobie prawo do opóźnienia lub anulowania dostaw zamówionych produktów, jeżeli nie mogą być one zrealizowane z przyczyn niezależnych od Zapatos, które obejmują: pożary, eksplozje, powodzie, ekstremalne warunki pogodowe, epidemie, strajki, działania rządowe, wojny, akty terroryzmu, protesty, zamieszki, zakłócenia społeczne lub inne przeszkody siły wyższej zgodnie z obowiązującym prawem rumuńskim.

Jeśli w ciągu 15 (piętnastu) dni od daty jego wystąpienia, dany incydent nie ustąpi, każda ze stron będzie miała prawo zawiadomić drugą stronę o automatycznym zakończeniu Umowy, bez możliwości dochodzenia przez którąkolwiek ze stron innych odszkodowań.

12. Spory

Każdy spór pomiędzy Użytkownikami i Zapatos zostanie rozwiązany w sposób przyjazny. W przypadku, gdy nie uda się zażegnać konfliktu w sposób przyjazny, właściwość mają rumuńskie sądy, a wezwanie może być złożone na siedzibę Zapatos pod adresem: Str. Dinu Vintila 11 E, Sektor 3, Bukareszt, Rumunia.