0

Wygraj voucher o wartości 100€ na zakupy w Zapatos!

Wygraj voucher o wartości 100€ na zakupy w Zapatos!

05 Mar 2024
dodany przez ATTITUDE Geo

Zasady kampanii : Wygraj voucher o wartości 100€ na zakupy w Zapatos!

Art. 1. Organizator kampanii

Organizatorem promocji "Wygraj voucher o wartości 100 € na zakupy w Zapatos!" (dalej "Promocja" lub "Kampania") jest S.C. Boutique Mall S.R.L., z siedzibą w CTPARK Nord, Soseaua de Centura 5, Stefanestii de Jos, Bukareszt, Ilfov, z unikalnym kodem rejestracyjnym 29479700, numer rejestracyjny w rejestrze handlowym J40/15220/21.12.2011, dalej wszelkie odniesienia do nich będą dokonywane pod nazwą "Organizator" lub po prostu "Zapatos". Uczestnicy programu są zobowiązani do przestrzegania zasad i warunków Oficjalnego Regulaminu, zgodnie z tymi wymienionymi poniżej (zwanego dalej "Oficjalnym Regulaminem"). Oficjalny Regulamin jest dostępny do wglądu dla każdego uczestnika kampanii na stronie internetowej www.zapatos.pl

Zapatos zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany niniejszego Oficjalnego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że takie zmiany wchodzą w życie dopiero po uprzednim ogłoszeniu prezentacji tych zmian na stronie internetowej www.zapatos.pl lub na stronie serwisu na Facebooku.

Art. 2. Opis kampanii

2.1. W ramach tej kampanii Zapatos przyznaje 100 Voucherów o wartości 100 euro na warunkach określonych w art. 3.1. 3.1. Konkurs trwa od 01.03.2024 do 07.03.2024.

2.2. Nagrody zostaną wręczone i dostarczone zwycięskim uczestnikom po losowaniu w dniu 25.03.2024. Losowanie zostanie przeprowadzone za pośrednictwem strony random[.]org i wezmą w nim udział wszystkie osoby, które zamówiły produkty o wartości co najmniej 87 zl

Minimalna kwota zakupu nie może obejmować kosztów dostawy.

2.3. Nagrody zostaną przyznane w ciągu maksymalnie 14 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zwycięzców. Zamówienia muszą pozostać ważne, zamówienia ze statusem zwrotu nie są uwzględniane w konkursie.

2.4. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania nieuczciwych rejestracji, przez nieuczciwe rozumiemy: brak adresu e-mail, nieprawidłowe adresy e-mail, tymczasowe adresy e-mail, używane tylko w celu wzięcia udziału w konkursie itp.

2.5 Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę. 2.6 Nagrody składają się z:

2.5 Prizes cannot be exchanged for cash value. 2.6 The prizes consist of:

100 voucherów o wartości 100 euro.* (500 lei / 200 lv / 40.000 Ft / 2500 Czk / 433 zl / 100 euro wartość nominalna vouchera)

* Kuponu nie można łączyć z innymi kuponami dostępnymi na stronie internetowej. Jeśli kwota vouchera nie zostanie w pełni wykorzystana, zostanie on utracony bez możliwości wykorzystania go do przyszłego zamówienia. Voucher jest ważny do 31 sierpnia 2024 r.

Produkty wybrane przy użyciu danego kuponu nie mogą zostać zwrócone. Jeśli klient nadal chce zwrócić jeden lub więcej produktów, ich wartość nie zostanie zwrócona w gotówce, a odpowiednia kwota zostanie utracona. Produkty wybrane przy użyciu bonu można zmienić w przypadku niedopasowania rozmiaru.

Jeśli wybrany model nie jest dostępny w żądanym rozmiarze do wymiany, klient może wybrać inny produkt o tej samej wartości.
Jeśli jednak klient chce produkt o wyższej wartości, poniesie różnicę w koszcie produktu. Jeśli klient wybierze produkt o niższej wartości, traci różnicę w cenie lub wybiera inny produkt, płacąc związaną z tym różnicę (jak w powyższej sytuacji - wybierając produkt o wyższej wartości w zamian).
W każdej sytuacji: Opłaty za wymianę leżą po stronie klienta.

2.7. Podczas losowania zostanie również wylosowanych dziesięciu rezerwowych, więc jeśli jeden lub więcej zwycięzców odmówi przyjęcia nagród lub po sprawdzeniu okaże się, że naruszyli regulamin, nagrody trafią do uczestników wylosowanych jako rezerwowi. 2.8. Każdemu uczestnikowi przysługuje jedna nagroda. Jeśli uczestnik zostanie wylosowany po raz drugi, jego nagroda trafi do rezerwy.

2.9. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo. Zwycięzcy, którzy nie odpowiedzą w ciągu 7 dni lub odmówią przyjęcia nagrody, tracą prawo do późniejszego odebrania nagrody. W takim przypadku nagroda przechodzi na jednego z rezerwowych.

Art. 3. Beneficjenci Promocji. Mechanizm Kampanii

3.1. Uczestnik jest automatycznie zgłaszany do konkursu przy każdym zamówieniu złożonym w okresie promocyjnym (03.01.2024 - 03.07.2024) za pośrednictwem naszych sklepów internetowych w: Rumunii, Bułgarii, Węgrzech, Grecji, Chorwacji, Włoszech, Słowenii, Polsce, Słowacji, Czechach, Hiszpanii, Francji, Portugalii, Estonii, Łotwie, Mołdawii, Niemczech. Rejestrując się w kampanii, każdy uczestnik gwarantuje, że: - że ma ukończone 18 lat; - posiada miejsce zamieszkania lub pobytu (nawet tymczasowego) w jednym z krajów uczestniczących w kampanii - że posiada pełną i nienaruszoną zdolność do korzystania i wykonywania; Osoby prawne mogą uczestniczyć w kampanii za pośrednictwem przedstawicieli prawnych lub konwencjonalnych, którzy mogą udowodnić swoje kwalifikacje w tym zakresie. Przedstawiciel prawny: osoba, która zgodnie z prawem może reprezentować podmiot prawny (np. nieograniczony: Administrator, Prezes Zarządu, Prezes Stowarzyszenia lub Fundacji itp.) Przedstawiciel konwencjonalny: osoba, która może reprezentować osobę prawną na podstawie pełnomocnictwa/delegacji/upoważnienia udzielonego przez przedstawiciela prawnego. 

 3.2. Następujące osoby nie mają prawa do udziału w niniejszej Akcji: a. podwładni (w tym m.in. pracownicy) Organizatora. b. członkowie rodzin wyżej wymienionych osób (w tym dzieci, rodzice, małżonkowie, krewni); c. osoby, których wiek nie przekracza 18 lat, osiągniętego przed datą kalendarzową udziału w Akcji. d. pracownicy (w tym między innymi pracownicy) Boutique Mall SRL.

3.3. Promocji nie można łączyć z innymi voucherami lub akcjami promocyjnymi. 

 3.4. Nagrody nie są imienne i nie mogą być przenoszone pomiędzy osobami fizycznymi i/lub prawnymi. 

 3.5. Jeżeli Organizator uzna, że dane uczestnictwo jest podejrzane o oszustwo, zastrzega sobie prawo do jego anulowania bez uprzedniego powiadomienia danego uczestnika.

 3.6. W przypadku odmowy skorzystania przez uczestnika z nagrody, o której mowa w Oficjalnym Regulaminie, traci on prawo do przyznania nagrody. 

 3.7. Organizator uznaje rejestrację do akcji za dorozumianą akceptację niniejszego Regulaminu i uznaje wszelkie dane dotyczące uczestnika, podane przez niego, za prawdziwe i prawidłowe. W przypadku wykrycia jakichkolwiek niezgodności związanych z powyższym, Organizator nie uzna wspomnianego uczestnictwa za ważne i anuluje prawo do skorzystania z nagrody, bez żadnych innych rekompensat lub płatności. 

 3.8. Rejestrując się w Kampanii, uczestnicy wyrażają wyraźną zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych i wizerunku do celów reklamowych.

Art. 4. Okres, miejsce i sposób prowadzenia kampanii

4.1. Kampania będzie prowadzona w następujący sposób - za pośrednictwem naszych sklepów internetowych w krajach wymienionych w punkcie 3. 

 4.2. Każdy użytkownik, który zakupił produkty o wartości co najmniej 87 zl w okresie od 1 marca 2024 r. do 7 marca 2024 r., automatycznie bierze udział w loterii z szansą.

Szanse są przyznawane w następujący sposób: Zamówienie, które zawiera produkty o wartości co najmniej 87 zl, bez opłat za dostawę, kwalifikuje się jako szansa. Więcej złożonych i odebranych zamówień oznacza większe szanse na wygraną,

Art. 5. Przerwanie, zakończenie i modyfikacja kampanii

5.1 Kampania kończy się z mocy prawa po osiągnięciu terminu. Po upływie tego terminu spełnienie warunków wymienionych w niniejszym regulaminie nie daje już klientom prawa do udziału w kampanii. 

 5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania promocji w dowolnym momencie i/lub zmiany zasad uczestnictwa, jednocześnie zobowiązując się do opublikowania swojej decyzji w tym zakresie poprzez powiadomienie na stronie internetowej Zapatos.

5.3. W sytuacjach przewidzianych w pkt 6.1. i 6.2. Organizator nie ma już żadnych zobowiązań wobec Uczestników w zakresie zwrotu jakichkolwiek kwot pieniężnych tytułem odszkodowania lub innych tego typu roszczeń.

Art. 6. Roszczenia sporne.

6.1. Wszelkie spory powstałe między Zapatos a uczestnikami niniejszej Kampanii będą rozstrzygane polubownie lub, jeśli nie będzie to możliwe, spory będą rozstrzygane przez właściwe rumuńskie sądy w siedzibie organizatora. 

 6.2. Wszelkie skargi związane z prowadzeniem kampanii można przesyłać na następujący adres: CTPARK Nord, Soseaua de Centura 5, Stefanestii de Jos, Bucharest Ilfov w nieprzekraczalnym terminie 2 dni od zakończenia Kampanii. Po tym terminie Organizator nie będzie rozpatrywał żadnych reklamacji.

Art. 7. Przepisy końcowe

7.1. Biorąc udział w akcjach Organizatora, uczestnicy oświadczają, że wyrażają zgodę na respektowanie i przestrzeganie wszystkich postanowień, warunków i zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, jak również w dokumentach dodatkowych do niego.

7.2. Zapatos zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania kampanii, bez wcześniejszego powiadomienia, poprzez opublikowanie go na stronie internetowej Zapatos dla danego kraju lub na stronach serwisu Facebook. 

 7.3. Zapatos zastrzega sobie prawo do sprawdzania i monitorowania sposobu prowadzenia Kampanii.

7.4. Zapatos zastrzega sobie prawo do ostatecznego wykluczenia każdego Uczestnika Kampanii, który poprzez nieuczciwe zachowanie może wpłynąć na sprawny przebieg Kampanii. 7.5. Zapatos nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niedociągnięcia powstałe w wyniku niezapowiedzianych przerw / awarii dostawcy Internetu lub zablokowania dostępu wewnętrznego z powodu przeciążenia sieci w okresach wzmożonego ruchu.

7.6. Biorąc udział w Kampanii, wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę i zobowiązują się do przestrzegania wszystkich wymogów i warunków nałożonych przez Organizatora za pośrednictwem niniejszego Oficjalnego Regulaminu, a ich nieprzestrzeganie pociąga za sobą osobistą i wyłączną odpowiedzialność uczestników.

7.7. Biorąc udział w niniejszej promocji, uczestnik na własną odpowiedzialność oświadcza, że zapoznał się z poniższymi postanowieniami i wyraża na nie zgodę: a. uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie oświadczenia niezgodne z rzeczywistością; b. uczestnik oświadcza, że nie cierpi na dolegliwości fizyczne lub psychiczne, które uniemożliwiałyby korzystanie z serwisu lub nagrody. c. uczestnik jest świadomy normalnych warunków korzystania z wygranej nagrody i może z nich korzystać bez stwarzania zagrożenia dla swojego zdrowia i integralności cielesnej i/lub osób znajdujących się w jego otoczeniu. 

 7.8 Za każdy dostęp do strony internetowej Kampanii uczestnik poniesie koszt dostępu do Internetu według stawki ustalonej przez dostawcę usług. 

 7.9. Organizator: a. jest zwolniony przez uczestnika, którego dobrowolna zgoda została wyrażona poprzez samo uczestnictwo w tej kampanii, z wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie szkody poniesione przez uczestników w związku z oferowaną nagrodą, po jej odebraniu, niezależnie od charakteru tych szkód, w tym między innymi obrażeń ciała i / lub uszczerbków na zdrowiu, odpowiednio obrażeń lub szkód majątkowych; b. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody wyrządzone przez uczestników osobom trzecim w związku z oferowaną nagrodą, niezależnie od charakteru tych szkód; 

 7.10. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności w następujących przypadkach: - za niekompletne, niedokładne lub nieprawidłowe rejestracje, a także za rejestracje dokonane po upływie okresu trwania kampanii; za straty lub opóźnienia w przesyłaniu zgłoszeń do kampanii lub wiadomości z odpowiedziami opisanymi powyżej, uwarunkowane czynnikami niezależnymi od woli lub kontroli Organizatora; za niezapowiedziane przerwy w świadczeniu usług internetowych przez własnych dostawców lub zablokowanie dostępu do Internetu z powodu przeciążenia sieci w okresach wzmożonego ruchu; za wszelkie spory związane z prawami do korzystania z telefonów, na które zostały pobrane aplikacje; za rejestrację w kampanii po terminie lub przed faktyczną datą rozpoczęcia kampanii; 

7.11. Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za opracowanie mechanizmu kampanii i przyznanie nagrody. Organizer, S.C. BOUTIQUE MALL SRL, Romania 

Komentarze

Postów nie znaleziono

Napisz opinię

Hot deals

Niebieski klapki na platformie Rianne, Rozmiary: 38 - zapatos -25% | Kodu: SHE
Niebieski klapki na platformie Rianne
14900 zl (Zawiera podatek)
37, 38, 39, 40, 41
 
 
 
 
Khaki czółenka na niskim słupku Sherry, Rozmiary: 38 - zapatos -25% | Kodu: SHE
Khaki czółenka na niskim słupku Sherry
12500 zl (Zawiera podatek)
36, 37, 38, 39, 40, 41
 
 
 
 
 
Khaki sandały damskie Velcidia, Rozmiary: 38 - zapatos -25% | Kodu: SHE
Khaki sandały damskie Velcidia
14900 zl (Zawiera podatek)
36, 37, 38, 39, 40, 41
 
 
 
 
Beżowe czółenka na szpilce Leonora, Rozmiary: 36 - zapatos -25% | Kodu: SHE
Beżowe czółenka na szpilce Leonora
11900 zl (Zawiera podatek)
36